MSZE ŚWIĘTE
W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 17:00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
7:00, 18:00

W czwartek:
16:30 - szkolna; 18:00

W sobotę:
18:00
więcej...

Wybory do Rady Parafialnej

Kandydaci wybierani przez parafian do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

1. Blok Agnieszka z d. Materna – ur. 1977 r., zam. ul. Skargi, matka trójki dzieci, bardzo zaangażowana w duszpasterstwo dzieci szkolnych.

2. Cebula Paweł – ur. 1935 r., zam. ul. Kościuszki, członek PRD poprzedniej kadencji, aktywnie zaangażowany przy budowie probostwa.

3. Gruszczak Jolanta – ur. 1962 r., zam. ul. Konopnickiej, zaangażowana w parafialną grupę „Oazy+”, członek PRD poprzedniej kadencji.

4. Kołodziej Anna z d. Wrona – ur. 1982 r., zam. ul. Górna, czynnie zaangażowana w prace przy parafii, członek PRD poprzedniej kadencji oraz jej sekretarz.

5. Kukowka Beata – ur. 1966 r., zam. ul. Gajowa, zaangażowana w parafialną grupę „Oazy+”.

6. Kusz Krystyna – ur. 1947 r., zam. ul. Kościuszki, zaangażowana w grupy Legionu Maryi i Żywego Różańca.

7. Kwaśniewicz Krzysztof – ur. 1973, zam. ul. Paderewskiego, nowy parafianin, redaktor „Gościa Niedzielnego”.

8. Malinowski Mirosław – ur. 1965, zam. ul. Konopnickiej, ojciec ks. Przemysława Malinowskiego, zaangażowany w prace gospodarcze przy parafii.

9. Nowak Marek – ur. 1973 r., za. ul. Mościckiego, członek PRD poprzedniej kadencji.

10. Pilot Gabriela z d. Kafanke – ur. 1961 r., zam. ul. Konopnickiej, zaangażowana w prace przy parafii oraz w Oazę+.

11. Spałek Celina - ur. 1942, za. ul. Rycerska, zaangażowana w grupę dekoracyjną, kościoła członek PRD poprzedniej kadencji.

12. Sroczyński Andrzej – ur. 1962 r., zam. ul. Mościckiego, członek PRD poprzedniej kadencji, czynnie zaangażowana w prace przy parafii.


Wolne intencje mszalne

(aktualne na dzień 24 czerwca 2017 r.)

Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

lipiec 2017
2.07 (niedziela) – 15.00/skansen/
9.07 (niedziela) – 10.00
12.07 (środa) – 7.00
14.07 (piątek) – 7.00

>>więcej...


ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

<

1. Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Regulaminem parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.

2. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.

4. Wyboru członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej archidiecezji katowickiej w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.
a. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.
b. Liczba zgłoszonych kandydatów do Rady musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do Rady z urzędu.
d. Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych o zgłoszonych kandydatach i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do Rady zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania

7. Po oddaniu głosu wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków (na przykład przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.

9. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z od dwóch do pięciu osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc.

To najważniejsze punkty Zasad wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Całość dokumentu znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji katowickiej. Zgodnie z kalendarzem wyborczym 11 czerwca zostaną wywieszone w gablotkach i na stronie internetowej listy zgłoszonych kandydatów do PRD, a 18 czerwca odbędą się wybory. Na ostatnim posiedzeniu PRD uzgodniliśmy, że spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych 8 nowych członków PRD. Zgodnie z Regulaminem PRD z urzędu należą:
Ks. Eugeniusz Błaszczyk – proboszcz parafii
Ks. Andrzej Rudolf – wikariusz parafii
Ewa Zastawna – katechetka
Wojciech Majerczyk – pełni funkcję kościelnego
Marcin Olszewski - organista

Ponadto zgodnie z Regulaminem PRD mianowałem do Parafialnej Rady Duszpasterskiej następujących parafian:
Giziński Krzysztof – pełni funkcje gospodarcze w parafii, członek PRD w poprzedniej kadencji.
Jasińska Maria – przewodnicząca Parafialnego Zespołu Charytatywnego i Ruchu Szensztackiego, członek PRD w poprzedniej kadencji.
Mańdok Jerzy – nadzwyczajny szafarz Eucharystii, członek PRD w poprzedniej kadencji.
Matjaszyk Sabina - pełni funkcje gospodarcze w parafii, członek PRD w poprzedniej kadencji oraz Parafialnego Zespołu Charytatywnego.
Nowak Karina – animator dzieci Marii, członek PRD w poprzedniej kadencji oraz Parafialnego Zespołu Charytatywnego.
Sitek Elżbieta – przewodnicząca Parafialnego Legionu Marii, członek PRD w poprzedniej kadencji
Urbański Dawid – przedstawiciel młodzieży, przewodniczący parafialnej grupy oazowej.

Ks. Eugeniusz Błaszczyk


Parafialna Rada Duszpasterska

Dekretem ks abpa Wiktora Skworca w niedzielę 18 czerwca we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej odbędą się powszechne wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej PRD), która stanowi ciało doradcze proboszcza parafii w działalności duszpasterskiej (p.1.). Od niedzieli 21 maja br. do 10 czerwca będzie można pisemnie zgłaszać kandydatów do PRD. W niedzielę 11 czerwca będą ogłoszone listy, spośród których w następną niedzielę 18 czerwca po Mszach św. zostaną wybrani nowi członkowie PRD. Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych (p. 3a). Ogłoszenie wyników nastąpi w następna niedzielę 25 czerwca.

W skład PRD wchodzą trzy grupy członków:
- z urzędu
- mianowani przez proboszcza parafii
- wybrani przez parafian.

Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (p.3).

Z urzędu do PRD należy proboszcz oraz wikariusz oraz przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (katechetka, organista, kościelny) (p. 3b). Z mianowania proboszcza do PRD należą przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń działających w parafii (p. 3.c). Po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterska uznałem, że w naszej parafii będzie 7 mianowanych członków i 8 wybieranych członków PRD.

Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku (p.7.). Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa (p.9.).

W związku z dekretem ks. Arcybiskupa zachęcam parafian do zgłaszania kandydatów do PRD (po uprzedniej konsultacji z kandydatem). Mam nadzieję, że nowa Parafialna Rada Duszpasterskie jeszcze bardziej ożywi życie duszpasterskie naszej parafii. Składam serdeczne podziękowania obecnym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za ich zaangażowanie w życie parafii i konstruktywne głosy.

ks. Eugeniusz Błaszczyk


Podsumowanie działalności Parafialnej Rady Duszpasterskiej

20 maja 2012 r. we wszystkich parafiach Archidiecezji katowickiej zgodnie z dekretem ks. abpa Wiktora Skworca odbyły się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Również w naszej parafii takie wybory się odbyły. Spośród kandydatów uczestniczących w wyborach zostało wybranych 9 nowych członków, byli nimi: Cebula Paweł, Gruszczak Jolanta, Fąferek Halina, Nowak Marek, Maliszewska Anna, Matjaszyk Sabina, Spałek Celina, Sroczyński Andrzej i Wrona Anna. Oni obok wcześniej nominowanych przez ks. Proboszcza, którymi byli: Zastawna Ewa, Mańdok Jerzy, Kusz Krystyna, Krzyż Katarzyna, Nowak Karina, Giziński Krzysztof i Olszewski Marcin weszli w skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 11 czerwca 2012r. odbyła się uroczysta Msza św. w intencji nowej Rady Duszpasterskiej, po której odbyło się jej zaprzysiężenie i pierwsze spotkanie w nowym składzie. Na tym pierwszym spotkaniu została również wybrana zastępczyni Przewodniczącego Rady p. Ewa Zastawana (przewodniczącym z urzędu jest zawsze ks. proboszcz) oraz sekretarz Rady p. Halina Fąferek. Od tamtych wydarzeń mija 5 lat i zgodnie z dekretem ks. Arcybiskupa kończy się kadencja tejże Rady i zostały już zarządzone nowe wybory.

W ciągu tych 5 lat w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej nastąpiły pewne zmiany personalne. Zamienił się m. in. ks. wikary, który z urzędu w chodzi w skład Rady – ks. Łukasza Kotyńskiego zastąpił ks. Andrzej Rudolf. Nominowanych: Krystynę Kusz – przewodniczącą Legionu Marii zastąpiła nowa przewodnicząca Elżbieta Sitek, przedstawiciela młodzieży Katarzynę Krzyż zastąpił Robert Kluba. Dwoje wybieralnych przedstawicieli z powodu wyprowadzenia się z naszej parafii – Anna Maliszewska i Halina Fąferek – zrezygnowali z Rady Parafialnej. Zaś Anna Wrona wyszła za mąż i dziś nazywa się Kołodziej.

Ostanie 5 lat kiedy działała Duszpasterska Rada Parafialna w życiu naszej parafii miało miejsce wiele ważnych wydarzeń. Do najważniejszych trzeba zaliczyć wizytację kanoniczną, którą przeprowadził w 2014 r. ks. abp Wiktor Skworc. Dwukrotnie w tym czasie w naszej parafii odbyły się prymicje: ks. Przemysław Nowak (2012) oraz ks. Przemysław Malinowski (2014). Pielgrzymowaliśmy także – prócz krajowych sanktuariów – do Fatimy, Santiago de Compostela, Mariazell, Pragi, Medjugorie i Rzymu. W związku z kanonizacją św. Jana Pawła II zostały sprowadzone relikwie krwi św. Jana Pawła II i odbyła się parafialna peregrynacja tychże relikwii, zorganizowano również wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 29 wystawę pamiątek związanych ze św. Janem Pawłem II. Ważną inicjatywą Rady Parafialnej jest również przeprowadzana co roku w okresie Bożego Narodzenia akcja „świąteczna paczka”, w czasie której parafianie obdarowują dzieci z rodzin najuboższych świątecznymi paczkami. Również w tym czasie zostało przeprowadzanych wiele istotnych inicjatyw gospodarczych w naszym kościele: dokonano konserwacji ambony i chrzcielny oraz więźby dachowej, przeprowadzono rekonstrukcję ławek w kościele, zakonserwowano podłogę, zakupiono nowy system multimedialny i kuranty, po budowie uporządkowano teren wokół probostwa i zrobiono nowe płoty.

Dziękując wszystkim członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za ich zaangażowanie w życie parafii, zapraszam 16 maja o godz. 19.00 na ostatnie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w starym składzie. Informuję, że do 11 czerwca można zgłaszać kandydatów do wyborów nowej rady Duszpasterskiej, a wybory odbędą się w niedzielę 11 czerwca.


Planowane remonty w kościele 2017 r.

Nasz kościół może się poszczycić pięknym wyposażeniem wnętrza, które przywędrowało do Chorzowa z Knurowa w 1938 r. razem z kościółkiem. Wszystkie elementy wyposażenia takie jak: ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona czy chrzcielnica pochodzą z I poł. XVIII w. reprezentują ludowy barok. Wymagają one aktualnie konserwacji, zostało to między innymi zapisane w dekrecie powizytacyjnym. Po wyremontowaniu w ubiegłym roku chrzcielnicy i ambony, które kolorystycznie powróciły do pierwotnego wyglądu, postanowiłem, aby w tym roku dalszej konserwacji poddać nasze boczne ołtarze. Według wstępnych odkrywek przeprowadzonych przez panią Konserwator kolorystycznie nawiązują one do chrzcielnicy i ambony. Obydwa boczne ołtarze są wpisane do zabytków ruchomych naszego kościoła.

Ołtarze boczne w naszym kościele pochodzą z I połowy XVIII wieku i należą do stylu późnobarokowego, są wyższe, szersze i bardziej zdobione niż ołtarz główny. W lewym bocznym ołtarzu widnieje XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Różańcowej. Unosząca się w obłokach Maryja na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus; w prawej zaś dłoni trzyma różaniec. Jej stopy otaczają głowy cherubów – putta. W antepedium ołtarza aktualnie znajduje się współczesna tkanina, która prawdopodobnie zostanie po konserwacji zamieniona na obraz wykonany przez p. Annę Zadora przedstawiający scenę przyjęcia św. Wawrzyńca do nieba. W swojej stylistyce antepedium to będzie nawiązywało do antepedium z drugiego bocznego ołtarza. Prawy boczny ołtarz p/w św. Barbary zdobi także XIX-wieczny obraz olejny tej właśnie świętej. Męczennica w prawej dłoni trzyma kielich z jaśniejącą Hostią; w lewej ręce palmę i miecz przypominające o Jej śmierci. W antepedium tego ołtarza znajduje się bardzo obrazowo przedstawiona na płótnie scena męczeńskiej śmierci św. Wawrzyńca datowana na I poł. XVIII wieku. Obrazy Matki Boskiej Różańcowej i św. Barbary sygnowane są przez wrocławskiego malarza Bladego i zostały wykonane w 2 poł. XIX wieku.

Program konserwacji bocznych ołtarzy wykonał konserwator zabytków Aleksander Harkawy, zaś samą konserwację przeprowadzi pracowania konserwatorska Jego żony. Prace polegać będą na oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych, konserwacji obrazów, usunięciu przemalowań, rekonstrukcji, uzupełnieniu brakujących elementów oraz odtworzeniu pierwotnej kolorystyki. Na przeprowadzenie w/w prac uzyskaliśmy dotację z Urzędu Miasta Chorzów, za co wyrażamy naszą wdzięczność.


Zmiana adresu e-mail

Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej naszej parafii. Aktualny adres e-mail, to:
chorzow.wawrzyniec@archidiecezjakatowicka.pl


Zaproszenie

15 lat istnienia Legionu Maryi przy parafii św. Wawrzyńca (2002-2017) oraz hasło roku liturgicznego „Idźcie i głoście…” zachęca nas do zwiększenia starań w roku 2017, nazwanym także rokiem Maryjnym o nowych członków aktywnych i wspierających.

Prezydium Legionu Maryi p.w. Matki Miłosierdzia przy parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie wraz z kierownikiem duchowym ks. Andrzejem Rudolfem serdecznie zaprasza osoby zainteresowane do włączenia w apostolat legionowy - służbę Kościołowi i drugiemu człowiekowi w duchu Służebnicy Pańskiej.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt.

Spotkania Legionu Maryi odbywają się w każdą środę w godz. 9:30 – 11:00 w salce parafialnej.


Wdzięczni za serce

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego skończył się w Kościele Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Był to czas pogłębienia naszej wiary, zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, także naśladowania miłosierdzia w codziennym życiu poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia. W naśladowanie Bożego Miłosierdzia wpisuje się również od kilku lat przeprowadzana akcja przed świętami Bożego Narodzenia: „Świąteczna Paczka” polegająca na zrobieniu paczki dla dziecka z rodzin najuboższych.

Z pełnym zaufaniem Bogu, a także z wiarą w dobroć uczestników niedzielnej Eucharystii, ale również  z pewnym niepokojem w sercu, czy wszystkie serduszka z "Drzewka dobroci" znikną, wystawiliśmy to drzewko w niedzielę 04.12.2016 w przedsionku naszego kościoła. Miłym zaskoczeniem było to, że nie tylko w tę niedzielę wszystkie serduszka zostały zabrane, ale było jeszcze wiele osób, które pytały o możliwość zrobienia paczki, a nie było adresu dziecka potrzebującego. Również wszystkie serduszka zmaterializowały się w postaci pięknie zrobionych paczek, a niektóre z nich były wręcz przeobfite. Dodatkowo wiele osób przyniosło żywność oraz środki czystości. Także w fabryce Opla w Gliwicach przeprowadzono zbiórkę żywności, gdzie zebrano blisko 200 kg trwałej żywności oraz środków czystości. Pozwoliło to nam przygotować 20 paczek żywnościowych dla rodzin wielodzietnych, z rodzin najbardziej potrzebujących. Za każdą paczkę i wielkie serce wszystkim uczestnikom akcji „Świąteczna Paczka” składamy jak najserdeczniejsze podziękowania.

Dziękujemy przede wszystkim pani Karinie, która całą akcją kierowała oraz zespołowi, który paczki segregował i logistycznie układał ulicami oraz przygotowywał paczki żywnościowe. Dziękujemy kierowcom oraz wolontariuszom rozwożącym paczki. Wszystkim zaangażowanym w akcję „Świąteczna Paczka” składamy wyrazy uznania oraz wielkie podziękowania!

Pan Jezus mówił, o czym wspomina Święty Paweł (Dz 20.35), że "więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu". Zaś nasz poeta Julian Tuwim napisał: "są dwa szczęścia, jedno małe -  bycie szczęśliwym, drugie duże -  uszczęśliwiać innych". Ufamy więc, że sprawiając radość i szczęście innym, sami doświadczyliście o wiele większej radości.


Nauki Przedmałżeńskie 2017

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w roku 2017 odbędą się w soboty następujących terminach:
1) 4 i 11 lutego,
2) 4 i 11 marca,
3) 6 i 13 maja,
4) 3 i 10 czerwca,
5) 7 i 14 października.

Każda seria rozpoczyna się o godz. 14.00. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego odbywać się będą na indywidualne umówienie się z Doradcami Życia Rodzinnego.

Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ramach bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa i obowiązkowo powinni w nich wziąć udział narzeczeni, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.


Bierzmowanie w katedrze 2017

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla w następujące czwartki w 2017 roku będzie udzielany sakrament bierzmowania;
16 marca,
27 kwietnia,
1 czerwca,
5 października
23 listopada

W dniu bierzmowania:
wprowadzenie liturgiczne o godz. 17.00
Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania o godz. 18.00.

Kandydaci do bierzmowania powinni się zgłosić w swoich parafiach oraz obowiązkowo uczestniczyć w katechezach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. Katechezy te są prowadzone przez pięć poprzedzających wtorków w salkach parafii św. Jadwigi w Chorzowie o godz. 19.00.


Rodzina rodzinie

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

>>więcej...


Informacje o cmentarzu parafii św. Jadwigi

Wszystkie sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w kancelarii parafii św. Jadwigi (czynna od poniedziałku do soboty od 800-1200 i dodatkowo w poniedziałek, środę i piątek od 1500-1700). W przypadku pogrzebu zgłaszamy się z kartą zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego i poświadczeniem o przyjęciu sakramentów św. jeśli osoba zmarła w szpitalu lub w domu i była zaopatrzona sakramentami św. (ta druga uwaga dotyczy parafian św. Jadwigi). W przypadku pogrzebu z innych parafii zgłaszamy się najpierw w parafii miejsca zamieszkania zmarłego. Parafia wydaje zlecenie dla grabarza (godziny urzędowania codziennie od 7.00-15.00, w soboty do 13.oo).

Miejsce grobowe jest na 20 lat do grudnia roku w którym mija 20 lat od pochówku. Po upływie tego czasu czekamy cały rok na odnowienie rezerwacji. Np. w tym roku 2016 przyjmujemy odnowienia rezerwacji grobów zmarłych w 1995 roku. Od stycznia 2017 roku (przez cały rok) będziemy przyjmowali odnowienia rezerwacji zmarłych w 1996 roku. Przez cały 2018 rok będziemy odnawiali rezerwacje zmarłych w 1997 roku itd. Przekopanie grobu może więc nastąpić praktycznie dopiero po 21 latach w wypadku nie odnowienia rezerwacji. Rezerwacje odnawiamy na dowolną ilość lat wg życzenia dzierżawcy grobu. Oczywiście rezerwację można przedłużyć nieco wcześniej. Aktualna ofiara za rok rezerwacji wynosi 35 zł.

Przypominamy, iż zwyczajem diecezjalnym pozwolenie na postawienie pomnika, zmianę płyty, głowicy, itd. związane jest z uiszczeniem opłaty 10% wartości w kancelarii parafialnej. Z tych pieniędzy w tym roku odnawiana jest polichromia w kaplicy cmentarnej. W czasie remontu kaplicy odkryto mocno zniszczone, ale poprzez zachowane fragmenty, do odtworzenia malowidła na suficie. Pochodzą z czasów budowy kaplicy, a więc z końca XIX wieku. Kaplica była zbudowana w 1894 roku. Trwają aktualnie prace konserwatorskie. Ich koszt wynosi 140 tys. (połowę tych kosztów dofinansowało miasto Chorzów w ramach troski o zabytki).

Zwracamy się z gorącą prośbą o dostosowanie się do napisów na śmietnikach i segregowanie śmieci na te naturalne przeznaczone na kompostownię i na sztuczne kwiaty, znicze, wieńce i inne odpady nie nadające się kompostownię. Dbajmy o nasze środowisko! Nie wyrzucajmy śmieci pod murem lub obok innych grobów!

Cmentarz jest miejscem świętym o czym przypominają znaki ustawione przy wejściach zakazujące palenia papierosów, wchodzenia na cmentarz z psami, wjeżdżania rowerami i przechodzenia przez cmentarz w nieodpowiednim stroju. Mimo, iż nasz cmentarz jest także deptakiem miejskim, obowiązują na nim zasady wyrażające szacunek dla miejsca pochówku tak wielu zmarłych. Szczegółowy plan cmentarza i jego regulamin można znaleźć na naszej stronie internetowej www.jadwiga.info, a także przy trzech bramach wejściowych na nasz cmentarz.


Z Dziećmi Maryi w Nowy Rok Duszpasterski

Tegoroczny nowy rok szkolny nasza grupa rozpoczęła od uczestnictwa w Archidiecezjalnym Dniu Wspólnoty Dzieci Marii, któremu przewodniczył biskup pomocniczy Marek Szkudło w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W tym roku nasza grupa została wyróżniona poprzez zaproszenie do współprowadzenia śpiewu podczas Eucharystii. Po uroczystej Eucharystii uczestniczyliśmy w po rekolekcyjnych spotkaniach poszczególnych turnusów. Z naszej parafii wyjechała spora grupa uczestników tych rekolekcji, bo aż 17 osób w tym dwie animatorki.

>>więcej...


Duszpasterstwo 2016/17

Jeszcze nie minęły echa Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w lipcu bieżącego roku, jeszcze trwa Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka, który zakończy się w uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada 2016 r., a już wkraczamy w nowy rok pracy duszpasterskiej. Myślę, że najważniejszym wydarzeniem tego roku będzie 100 rocznica objawień fatimskich. Chcemy się do niej przygotować poprzez nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej, które są w naszej parafii każdego 13 danego miesiąca. We wrześniu chcemy rozpocząć swoistą nowennę przed stuleciem Fatimy. Serdecznie więc w ten wyjątkowy czas zapraszam na te nabożeństwa.

>>więcej...


Trzęsienie ziemi we Włoszech

Wezwanie metropolity katowickiego do modlitwy i pomocy materialnej na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.

>>więcej...


Światowe Dni Młodzieży w parafii.

Bardzo pięknym pełnym koloru i radości były Światowe Dni Młodzieży jakie przeżyliśmy w parafii w minionym tygodniu, w ramach diecezjanach dni ŚDM. Już w niedzielę 17 lipca doświadczyliśmy przedsmaku czym są Światowe Dni Młodzieży, kiedy gościliśmy w naszej parafii grupę 13 młodych Afrykańczyków z Burkina Faso, którzy przybyli do Polski z ks. Blaise Quedraogo, którego kilka lat temu gościliśmy w naszej parafii. Goście z Afryki o godz. 15.00 uczestniczyli we Mszy św. w Skansenie, później wystąpili na estradzie w Skansenie. O godz. 18.00 odbyło się spotkanie parafian przed naszym kościołem. Goście z Afryki uradowali nas swoim śpiewem i tańcami, tak charakterystycznym dla tego regionu, były również wspólne śpiewy i modlitwa. Nasi Goście zostali obdarowani przez jedną z parafianek kwiatami oraz dużym koszem polskich słodyczy. Po kolacji na probostwie odjechali do parafii wireckiej, w której przebywają na czas trwania ŚDM.

>>więcej...


Relacja dzień po dniu - Turza 2016

Relacja, której tekst przygotował moderator Dzieci Maryi naszej parafii Grzegorz Nowak. Zapraszamy do lektury obszernego materiału z tego wyjazdu. W naszej galerii również znaleźć można wiele zdjęć z tego wydarzenia.

>>więcej...
Bierzmowanie w katedrze

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla w następujące czwartki w 2016 roku będzie udzielany sakrament bierzmowania:
3 marca, 14 kwietnia, 2 czerwca, 29 września i 10 listopada.

W dniu bierzmowania:
- wprowadzenie liturgiczne o godz. 17.00
- Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania o godz. 18.00.

Kandydaci do bierzmowania powinni się zgłosić w swoich parafiach oraz obowiązkowo uczestniczyć w katechezach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. Katechezy te są prowadzone przez pięć poprzedzających wtorków w salkach parafii św. Jadwigi w Chorzowie o godz. 19.00.


Architektura kościoła

Kościół składa się z prostokątnego prezbiterium, zamkniętego oktagonalnie i szerszej, prawie kwadratowej nawy, do której przylegała od zachodu wieża na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze, z nieco wystającą izbicą i otworami dzwonowymi wyciętymi w kształcie rozet. Wież nakryta jest 4-spadowym daszkiem namiotowym. Na jej szczycie znajduje się "bania" a nad nią dwuramienny krzyż greckokatolicki. Ma to związek z zależnością tego kościoła od zakonu Bożogrobców Miechowickich, który posiadał swój symboliczny znak krzyża dwuramiennego lub też, nawiązuje on do czasów Cyryla i Metodego, którzy mieli w okolicach Knurowa krzewic wiarę chrześcijańską. W wieży znajdowały się dwa dzwony. Oba były ufundowane przez rodzinę Goszczyckich, która w 1655r. nabyła Knurów, a odlane zostały we Francji, w Lotaryngii w 1655r., przez Benedykt Brychta.

>>więcej...


KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00
Gazetka
Biblia
Liturgia na dziś